ความรู้ >> ทำอย่างไรถ้าต้องการทำโครงการควบคุมเสียงในโรงงาน แต่มีงบประมาณจำกัด
KNOWLEDGE
ความรู้

ทำอย่างไรถ้าต้องการทำโครงการควบคุมเสียงในโรงงาน แต่มีงบประมาณจำกัด

ในปัจจุบันสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมหันมาตระหนักและตื่นตัวค่อนข้างมากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการควบคุมเสียงดังในโรงงาน ซึ่งมักมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดของเสียง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่อง “แนวทางในการเลือกวิธีควบคุมปัญหาเสียงดัง” ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงมักแปรผันตามงบประมาณที่ธุรกิจมี คำถามที่ตามมาคือถ้าต้องการวิธีการควบคุมเสียงที่ลดเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ ในงบประมาณที่จำกัด มีหลักเกณฑ์หรือข้อคำนึงอย่างไรบ้าง ที่ควรต้องทราบก่อนเลือกใช้หรือดำเนินการตามแนวทางลดเสียงซึ่งอาจมีงบประมาณค่อนข้างสูงในมุมมองของบริษัท หรือผู้บริหาร

ถ้าบริษัทหรือองค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการดำเนินโครงการควบคุมเสียงอย่างจำกัด อาจใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจและเลือกใช้แนวทางการควบคุมเสียงดังในโรงงาน

1. มองหาบริการส่งเสริมการขายที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดงบประมาณลงบางส่วน บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้หมายถึงฟรีทั้งหมดตลอดกระบวนการทำงาน แต่อาจเป็นโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายต่างๆ ของผู้ให้บริการควบคุมเสียง เช่น บริการให้คำปรึกษา บริการตรวจวัดเสียงหน้างาน (Site Survey) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือส่วนลดในการใช้บริการครั้งแรก เป็นต้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง

2. ให้ผู้ดำเนินโครงการลดเสียงเสนอแนวทางลดเสียงทั้งหมดที่สามารถทำได้ พร้อมข้อมูลข้อดีข้อเสียแต่ละวิธีอย่างละเอียด งบประมาณที่ต้องใช้ และระดับเสียงที่ลดลงในแต่ละวิธี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณมากที่สุด

3. รอเวลาเก็บเงินอีกนิดเพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุด บ่อยครั้งที่การวิเคราะห์วิธีการควบคุมเสียงในโรงงานสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ดีที่สุด หรือควบคุมเสียงได้มากที่สุด มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างสูง เนื่องจากวิธีการและชนิดของวัสดุ งบประมาณตามรอบของบริษัทที่เข้ารับบริการอาจไม่เพียงพอ โดยสามารถทำการควบคุมเสียงได้แต่เป็นวิธีการที่ไม่ใช่แนวทางแก้ไขควบคุมที่ลดเสียงมากที่สุด การเลือกเก็บงบประมาณในส่วนนี้ไว้เพื่อใช้ในรอบงบประมาณถัดไปเพื่อให้สามารถเลือกวิธีการควบคุมเสียงที่ดีที่สุดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงบริการที่สามารถควบคุมเสียงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. ปฏิเสธวิธีการราคาถูกที่ไม่มีข้อมูลหรือหลักวิชาการรองรับ การทำโครงการควบคุมเสียงในโรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูล และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ประสบการณ์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญและซอฟต์แวร์เฉพาะในการวิเคราะห์หาแนวทางในการควบคุมเสียง การเดาสุ่มจากการคาดคะเนส่วนบุคคล โดยไม่มีข้อมูลรองรับ ไม่สามารถทำให้ได้ผลลัพธ์ในการควบคุมเสียงที่ต้องการได้ ซึ่งนอกจะเสียงบประมาณและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังเสียโอกาสในรับบริการที่ถูกต้องตามหลักสากลอีกด้วย

5. ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องเลือกวิธีที่สามารถทำได้ไปก่อน กรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วนที่จำเป็นต้องควบคุมเสียงทันทีเช่น โดนร้องเรียนจากชุมชน ถูกฟ้องร้อง หรือพนักงานได้รับผลข้างเคียงทางสุขภาพจากเสียง ควรเลือกแนวทางควบคุมเสียงที่งบประมาณสามารถรองรับได้ก่อน โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการควบคุมเสียงเป็นผู้แนะนำและวิเคราะห์หาแนวทางการควบคุมเสียง

6. แบ่งทำทีละส่วนงานตามงบประมาณที่มี ในโรงงานหรือสถานประกอบการมักมีเครื่องจักรหลายเครื่องหรือหลายแผนก การทำโครงการควบคุมเสียงที่ถูกต้อง ต้องใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เสียงประกอบทั้งพื้นที่ แต่อาจสามารถพิจารณาเลือกทำโครงการแบ่งออกตามส่วนที่จำเป็นก่อนได้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามงบประมาณที่มี และอาจจะดำเนินโครงการต่อในภายหลังในส่วนอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจนแล้วเสร็จทั้งหมด เมื่อมีงบประมาณเพิ่มเติม
7. สอบถามหรือขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทราบแนวทางการตัดสินใจ การทำโครงการลดเสียงนั้นต้องใช้ทั้งประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียง และข้อมูลจริงที่ได้จากการวัดและวิเคราะห์เสียงมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผู้รับบริการควรสอบถามรายละเอียดความเป็นไปได้ หรือแนวทางที่เหมาะสมกับงบประมาณและระดับของปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผลสอดคล้องและนำไปสู่การแก้ปัญหาเสียงได้

หลังจากที่ได้รับทราบแนวทางและข้อคำนึงเกี่ยวกับวิธีคิดและการวางแผนในการใช้บริการโครงการควบคุมเสียงแล้ว เชื่อว่าเจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงการควบคุมเสียงดังในโรงงานจะได้มุมมองในการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวมาแล้ว ได้แก่ บริการส่งเสริมการขายที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วน รับทราบแนวทางลดเสียงทั้งหมดที่สามารถทำได้ ชะลอโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณสะสมเพิ่มมากขึ้นรองรับการทำโครงการ ไม่เลือกใช้วิธีการที่ไม่มีข้อมูลและหลักการทางวิชาการรองรับ ใช้วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดหากจำเป็นต้องทำโครงการควบคุมเสียงอย่างเร่งด่วน แบ่งโครงการออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ และข้อสุดท้ายขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางช่วยในการตัดสินใจในโครงการลดเสียง

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ห้ามมิให้คัดลอกหรือดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

(Copyright © 2022 by Newtech Insulation Ltd. All rights Reserved.)